Po telefonní domluvě jsme tu NONSTOP

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Na základě čl. 13 Nařízení tímto jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dřevoles, s.r.o.

Příkop 843/4, , Brno, 60200

IČO: 19845278

drevoles@drevolesik.cz

https://www.drevolesik.cz/

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa ("dále jen "Osobní údaje") je nezbytné pro řádné vyřízení objednávky, a k takovému zpracování, proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být služba poskytnuta.

Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.

Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:

komunikace s klientem

základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách

Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto výslovně žádáme, aby při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.11.2023.